بررسی زمینه ای تحقق تعامل خانواده ها با تکنولوژی های ارتباطی – مطالعه زمینه ای منجر به فضای زندگی (مورد مطالعه خانواده های نهبندان در سال 1398)

نوع مقاله : برگرفته از رساله دکتری

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی می کوشد مدلی پارادایمی از تحقق تعامل خانواده ها با تکنولوژی های ارتباطی از دیدگاه و تفاسیر مشارکت کنندگان به دست دهد . مشارکت کنندگان در این مطالعه شامل 13 نفراز خانواده های نهبندانی با مشاغل مختلف بودند که به شیوه نمونه گیری نظری به صورت حضوری و داوطلبانه انتخاب شدند . داده های تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بدون ساختار بر اساس سه پرسش اساسی از چیستی ، چرایی و چگونگی موضوع جمع آوری شد . نتایج تبیین استفهامی نشان می دهد تعامل خانواده ها با تکنولوژی های ارتباطی از دید آنان در ابعاد مختلف ناشی از شرایط علی ایجابی و ایجادی تحقق تعامل خانواده ها و شرایط زمینه ای به وجود آورنده عمل – تعاملات افراد و نیز شرایط مداخله گر و میانجی که تعاملات خانواده ها با تکنولوژی ارتباطی را تحت تاثیر قرار می دهند و راهبردهایی که خانواده ها در تعامل با این تکنولوزی ها اتخاذ می کنند که به تبع آن پیامدهای متعددی را در بردارد در قالب فضای زندگی تعبیر و تفسیر می شود . تحقق تعامل خانواده ها با تکنولوژی ارتباطی ؛ بر مبنای فضای زندگی شان (life space ) شکل می گیرد .فضای حاکم بر خانواده به معنای فضا و شرایط تعامل برای افزایش دانایی ، خلاقیت ، تصمیم گیری و حل مساله در درون خانواده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات