رابطه واکنش های نیروی کار عاطفی با سن و سابقه کار و نقش میانجی هوش هیجانی زنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: واکنش های نیروی کار عاطفی یکی از موضوع های مهم مورد علاقه محققان مدیریت رفتار سازمانی و عاملی مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش های نیروی کار عاطفی با سن و سابقه کار و هوش هیجانی زنان می باشد.

روش: این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان به تعداد 103 نفر تشکیل داده اند و نمونه 81 نفری از آن ها مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه واکنش های نیروی کار عاطفی (هور و همکارن،2014) و هوش هیجانی (شاپلی و همکاران،2010) جمع آوری و به کمک آزمون های آنوا و تی و اسپیرمن تحلیل شدند.

یافته ها و نتایج: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های نرمال بودن، ضریب همبستگی ، تحلیل عاملی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین واکنش های نیروی کار عاطفی و سابقه کاری کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. و از سوی دیگر بین سن کارکنان، سابقه کاری و بین هوش هیجانی کارکنان و واکنش ظاهری آنها رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Bono, J. E., & Vey, M. A.(2005). Toward understanding emotional management at work: A quantitative review of emotional labor research. Emotions in organizational behavior, 224-244. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781410611895-23/toward-understanding-emotional-management
 2. Bratton, V. K., Dodd, N. G., & Brown, F. W.(2011). The impact of emotional intelligence on accuracy of self‐awareness and leadership performance. Leadership & Organization Development Journal. ‏https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01437731111112971/full/html
 3. Çekmecelioğlu, H. G., Günsel, A., & Ulutaş, T.(2012). Effects of emotional intelligence on job satisfaction: An empirical study on call center employees. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 363-369.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812044746

 1. Geng, Z., Liu, C., Liu, X., & Feng, J.(2014). The effects of emotional labor on frontline employee creativity. International Journal of Contemporary Hospitality Management.‏

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-12-2012-0244/full/html    

 1. Heffernan, T., O'Neill, G., Travaglione, T., & Droulers, M.(2008). Relationship marketing: The impact of emotional intelligence and trust on bank performance. International Journal of bank marketing.‏ https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02652320810864652/full/html
 2. Hur, W. M., Moon, T. W., & Han, S. J.(2014). The role of chronological age and work experience on emotional labor: the mediating effect of emotional intelligence. Career Development International.‏ https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CDI-12-2013-0162/full/html
 3. Kafetsios, K., & Zampetakis, L. A.(2008). Emotional intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Personality and individual differences, 44(3), 712-722.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886907003637

 1. Nath, V.(2011). Aesthetic and emotional labour through stigma: national identity management and racial abuse in offshored Indian call centres. Work, employment and society, 25(4), 709-725. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0950017011419726
 2. Seery, B. L., & Corrigall, E. A.(2009). Emotional labor: Links to work attitudes and emotional exhaustion. Journal of Managerial. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940910996806/full/html
 1. استوار، صغرا؛ امیرزاده خاتونی، ماندانا(1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1(2)، 38-23. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=114039

 1. بازوند، کیومرث؛ کاشف، میرمحمد؛ اسمعیلی، محمدرضا(1392). رابطه هوش هیجانی، تعهدسازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان لرستان. مدیریت ورزشی. 5(4)، 143-125. قابل بازیابی از:

https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/363111

 1. جعفریان، طیبه؛ فتحی، منصور؛ عرشی، ملیحه؛ قادری، رمضانعلی(1396). بررسی تأثیر هوش هیجانی مردان بر خشونت علیه زنان در بین زوجین متأهل. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 16(4)، 76-83. قابل بازیابی از:

https://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533993.html                                           

 1. خدایی خیاوی، سیامک(1392). نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی، مشاوران.3(3)، 66- قابل بازیابی از: 

http://jsp.uma.ac.ir/article_196_18.html?lang=fa

 1. سیاروچی، ژوزف؛ فورگاس، ژوزف؛ مایر، جان(1383). هوش عاطفی در زندگی روزمره. ترجمه: اصغر نوری امامزاده ای وحبیب الله نصیری. اصفهان: انتشارات نوشته.

https://jpe.atu.ac.ir/article_9274_en.html

 1. شوشتریان، زکیه؛ عاملی، فاطمه؛ امین لاری، محمود(1388). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر نگرش و عملکرد شغلی نیروی کار، فصلنامه کار سالم. 2(7)، 52-46.

https://ijms.ut.ac.ir/article_30123_0.html?lang=fa

 1. کمالیان، امین‎رضا؛ فاضل، امیر(1390). بررسی رابطۀ هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان. توسعه کارآفرینی.3(11)، 147- 127.

https://jwdp.ut.ac.ir/article_55207_7437.html?lang=fa

 1. محمدتبار، سمیه؛ اسکندری، حسین؛ عباس‎پور، عباس(1390). بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 2(7). 50-67.

https://qccpc.atu.ac.ir/article_5930.html

 1. مرتضوی، سعید؛ امینی، علیرضا(1392). بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفی، نشریه مطالعات رفتار سازمانی.2(1)، 47-21.

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1045694.html

 1. مشبکی، اصغر؛ تیزرو، علی(1388). تاثیر هوش هیجانی و فرهنگی بر موفقیت رهبران در کلاس جهانی. پژوهشهای مدیریت. 3(1)، 73-53.

https://jomc.ut.ac.ir/article_58900_0.html?lang=fa

 1. یعقوبی، نور محمد؛ اوراعی یزدانی، بدالدین؛ مقدمی، مجید(1388). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 9(1)، 119-144.

http://www.jem.journals.umz.ac.ir/?_action=articleInfo&article=200&lang=fa

 1. Bono, J. E., & Vey, M. A.(2005). Toward understanding emotional management at work: A quantitative review of emotional labor research. Emotions in organizational behavior, 224-244. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781410611895-23/toward-understanding-emotional-management
 2. Bratton, V. K., Dodd, N. G., & Brown, F. W.(2011). The impact of emotional intelligence on accuracy of self‐awareness and leadership performance. Leadership & Organization Development Journal. ‏https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01437731111112971/full/html
 3. Çekmecelioğlu, H. G., Günsel, A., & Ulutaş, T.(2012). Effects of emotional intelligence on job satisfaction: An empirical study on call center employees. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 363-369.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812044746

 1. Geng, Z., Liu, C., Liu, X., & Feng, J.(2014). The effects of emotional labor on frontline employee creativity. International Journal of Contemporary Hospitality Management.‏

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-12-2012-0244/full/html    

 1. Heffernan, T., O'Neill, G., Travaglione, T., & Droulers, M.(2008). Relationship marketing: The impact of emotional intelligence and trust on bank performance. International Journal of bank marketing.‏ https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02652320810864652/full/html
 2. Hur, W. M., Moon, T. W., & Han, S. J.(2014). The role of chronological age and work experience on emotional labor: the mediating effect of emotional intelligence. Career Development International.‏ https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CDI-12-2013-0162/full/html
 3. Kafetsios, K., & Zampetakis, L. A.(2008). Emotional intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Personality and individual differences, 44(3), 712-722.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886907003637

 1. Nath, V.(2011). Aesthetic and emotional labour through stigma: national identity management and racial abuse in offshored Indian call centres. Work, employment and society, 25(4), 709-725. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0950017011419726
 2. Seery, B. L., & Corrigall, E. A.(2009). Emotional labor: Links to work attitudes and emotional exhaustion. Journal of Managerial. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940910996806/full/html