دوره و شماره: دوره 13، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-106 
5. مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختی در افراد متقاضی طلاق و عادی

صفحه 69-81

علی محمد رضایی؛ هاشم ادیبان؛ فرشته میرزاده کوهشاهی