دوره و شماره: دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399 
2. اثر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان شهر یاسوج با نقش میانجی احساس امنیت

صفحه 19-44

سیده فائزه موسوی؛ حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد صادق افروزه


8. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان به پلیس زن

صفحه 173-194

سمیه تنهایی سیس؛ فریبا شایگان؛ عاصمه قاسمی