دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400 
4. شاخص های تدوین مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری ازبزه دیدگی زنان

صفحه 78-100

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.4.5

حمید ابراهیمی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ فریبا شایگان؛ عبداله هندیانی