دوره و شماره: دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400