دوره و شماره: دوره 1392، شماره 18، بهار و تابستان 1392