دوره و شماره: دوره 1393، شماره 20، بهار و تابستان 1393 
2. رابطه منبع کنترل و عزت نفس در دانشجویان دختر ناجا

صفحه 24-38

لیلا ذوقی؛ بیتا آجیل چی؛ اسماعیل سعدی پور