دوره و شماره: دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393