دوره و شماره: دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394 
2. آثار نقض وفاداری زوجین در خانواده و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری آن

صفحه 30-52

فرسیما خامسی پور؛ فریده محمدی سرپیری؛ محمود مالمیر؛ علی یوسف زاده