دوره و شماره: دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395 
5. عرصه‌های حضور نظامی زنان در حکومت علوی

صفحه 56-77

رقیه السادات مؤمن؛ نهله غروی نائینی؛ طوبی شاکری گلپایگانی