دوره و شماره: دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397