دوره و شماره: دوره 2، شماره 29، زمستان 1397 
6. تاثیر جهت گیری مذهبی بر کیفیت زندگی (موردمطالعه: یک سازمان دولتی)

صفحه 83-94

طاهره اسدی فرهادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزادفلاح