درباره نشریه

درباره ما

 

 

 

این  دوفصلنامه  به  استناد  مجوزشماره3/ 4229تاریخ 3 شهریور

1387 کمیسیون  نشریات  علمی  کشور،وابسته  به  وزارت علوم،

تحقیقات  و  فناوری  دارای  امتیازعلمی–ترویجی  است.

•دیدگاههای مندرج در دوفصلنامة پلیس زن لزوماً مبیّن رأی و نظر رسمی

مجتمع آموزشی زنان پلیس نیست.

•استفاده ازمطالب دوفصلنامة  پلیس زن با ذکرمأخذ آزاد است.

•دوفصلنامه آماده دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما درجهت ارتقایکیفیت

نشریه است.

•نشریه درویرایش وتلخیص مطالب انتخابی آزاد است.