اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

shayegan_fayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

صغری ابراهیمی قوام

روانشناسی دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

qavam2005yahoo.com

محمد رضا بهرنگی

تعلیم و تربیت استاد تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

behrangimryahoo.com

سیمین حسینیان

مشاوره استاد مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

hosseins1381yahoo.com

حاجیه رجبی فرجاد

مدیریت دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

hajieh_rajabiyahoo.com

محمد سهرابی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

agha_yosefyahoo.com

فریبا شایگان

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

shayegan_fayahoo.com

یوسف محمدی مقدم

مدیریت گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

you_mohammadyahoo.com

اکبر وروایی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

dr.akbarvarvaeiyahoo.com

عبداله هندیانی

اممدیریت راهبردی گروه راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

سازمانی
hendiani.s1343gmail.com
09122086044

سیده منور یزدی

روانشناسی استاد روانشناسی، دانشگاه الزهرا

smyazdialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

ظریفه رمضانی

مدیریت آموزشی گروه نظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

fatemeh.zahra.alipoorgmail.com

مدیر اجرایی

فاطمه فخاریان

علوم تربیتی مدیر اجرایی نشریه مطالعات پلیس زن

fatemefakharianyahoo.com

ویراستار

صدیقه سادات هاشمی

مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

ss.hashemi.spogmail.com

ویراستار انگلیسی

مهدی جاوید

زبان انگلیسی استادیار

mjavid57yahoo.com

ویراستار ادبی

صدیقه سادات هاشمی

مدیریت استادیار گروه مدیریت

ss.hashemi.spogmail.com