راهنمای نویسندگان

 

 فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

   فرم تعهدنامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

 

راهنمای نویسندگان

  نویسندگان محترم جهت ارسال مقاله به  دو فصلنامه مطالعات پلیس زن برابر روش جاری به شرح زیر اقدام نمایید:

1-در صورتی که قصد ارسال مقاله به نشریه را دارید، با مطالعه راهنمای نویسندگان در صفحه اصلی سامانه، نسبت به اعمال اصلاحات موردنظر نشریه اقدام و سپس ثبت نام و ارسال مقاله صورت پذیرد.

-  مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد.

- مقالات با نرم‌افزار Word تایپ و  با قلم B lotus 13  نوشته شود.

- رعایت اصول رفرنس نویسی/ماخذنویسی علمی در کل مقاله با در نظر گرفتن امانتداری و اصول اخلاق علمی الزامی است. در صورت تشخیص کپی برداری از آثار دیگران و رعایت نکردن اصول امانتداری علمی در هر محله از فرایند ارزیابی، ویراستاری، و آماده سازی... از پذیرش مقاله خودداری می شود.

در صورتی که مقاله مستخرج از طرح های تحقیقاتی و رساله ها و پایان های دانشجویی است در پانویس صفحه اول با ذکر موسسه  محل انجام تحقیق، بیان شود.

 - مقالات  در اندازه A4 (با حاشیه از بالا 5/2 و پایین 5/2  و راست 5/3 و چپ 5/2  سانتی‌متر) تایپ گردد.

-  فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.

- حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع به انضمام چکیده مختصر انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی، نباید از حداکثر 7500 کلمه بیشتر باشد .

ماخذ نویسی درون متنی و پایان متنی (لیست منابع در پایان مقاله) به  سبک  APA انجام شود.

ساختار مقاله:

1- عنوان: در صفحه شناسنامه (نخست) باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی نشانی دقیق (تلفن و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود.

مشخصات نویسندگان در پاورقی درج شود. مثال: استادیار  مدیریت دولتی، گروه فرماندهی و مدیریت، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین. رایانامه: n_bayat@ut.ac.ir 

عنوان مقاله با قلم B lotus 15 به صورت درشت (Bold) تایپ شود.)

نام نویسندگان با قلم B Zar 13 ‌ به صورت درشت (Bold) تایپ شود.)

2- چکیده با قلم B lotus 13  به صورت ساختارمند نوشته شود، شامل 4 بند: زمینه و هدف؛ روش؛ یافته ها؛ نتیجه گیری. حجم چکیده حداقل 150 و حداکثر250 کلمه تنظیم شود.  

3- واژگان کلیدی: واژگان کلیدی حداقل 5  و حداکثر 7 مورد  مشخص شود.

4- مقدمه: بند مقدمه به منزله کلیات پژوهش است (حدود یک تا یک و نیم صفحه). در مقدمه به  بیان موضوع و مساله اساسی پژوهش، بیان قرائن و شواهدی ...که خلاء چنین پژوهشی در ادبیات علمی موجود نشان می دهد؛ بیان ضرورت و اهمیت انجام پژوهش؛ بیان هدف و سوال اساسی پژوهش. بیان فواید انجام چنین پژوهشی برای جامعه علمی و سازمان ها و نهادهای مربوط به موضوع.

نکته: مقدمه عمدتا به قلم محقق نوشته می شود و ماخذ نویسی بیشتر به آمار اطلاعات و شواهدی پیرامون اصل موضوع و مساله پژوهش و تعریف کلیدی ترین مفاهیم پژوهش محدود می شود. همچنین در مقدمه اکیدا از پرداختن به  ادبیات پژوهش (پیشینه و مبانی نظری) پرهیز شود.

5- ادبیات پژوهش (پیشینه و مبانی نظری): بعد از مقدمه پیشینه و مباحث نظری حداکثر تا 7 صفحه ذیل یک بند آورده شود.

مطالعات پیشین به تفکیک داخلی و خارجی و به ترتیب از جدیدترین تا قدیمی ترین آورده شود و از آثار پژوهشی مرتبط با موضوع استفاده شود (مانند مقالات علمی، طرح های پژوهشی، رساله ها و پایان نامه های دانشجویی).

در مبانی نظری بویژه در مطالعات کمّی به نظریه های مرتبط با موضوع پرداخته شود و اکیدا از طرح مباحث نامرتبط پرهیز شود. 

6- یافته های پژوهش: یافته های پژوهش همراه با تحلیل ها و تفاسیر علمی آنها آورده شود. از جداول و شکل ها و نمودارها، و تصاویر لازم (مختصر و مفید) برای فهم بیشتر یافته ها استفاده شود.

7- بحث و نتیجه گیری: در واقع این بند استنتاج از کل فرایند انجام پژوهش و تحلیل ها و تفاسیر برآمده از یافته های آن است. در این بند اکیدا از خلاصه سازی یافته ها، درج جدول و نمودار و... پرهیز شود. مقایسه یافته ها با سایر مطالعات و نظریه های مرتبط ذیل این بند انجام شود و زوایای نوآوری و دستاورهای خاص علمی تحقیق انجام شده که بیانگر تولید علم جدید است مشخص شود و در پایان راهکارها و پیشنهادات علمی و اجرایی پژوهشگر  متناسب با اجزا و ابعاد نتایج پژوهش آورده شود.

8- منابع و مآخذ. کلیه منابع رفرنس داده شده در متن مقاله می بایست در لیست منابع به تفکیک داخلی و خارجی درج شوند. شناسه دیجیتال (DOI) و یا لینک اینترنتی مقالات علمی از سایت مجله ای که مقاله را چاپ نموده به شیوه زیر در فهرست منابع و ذیل منبع مربوطه درج شود.

یک نمونه مقاله علمی فارسی

جوکار، قاسم؛ بیات، ناصر؛ ترکمان، مهدى (تابستان، 1397). مدیریت پیامدهاى امنیتى و انتظامى اقامتگاه هاى غیررسمى در مقصد گردشگری. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی. 13 (2). صص. 260-235. قابل بازیابی از: http://pmsq.jrl.police.ir/backend/uploads/9bbeb83ef98390c91f3fe0b4293c92523c2f3b28.pdf

نکته: از شناسه دیجیتال (DOI)  و یا لینک اصل مجله ای که مقاله را چاپ نموده استفاده شود نه سایت های نمایه کننده.

همه منابع فارسی به  به انگلیسی نیز ترجمه و در انتهای لیست منابع درج شود.

Jokar, Gh., Bayat, N., Torkman, M. (2018). Managing security and policing impacts of informal accommodation at tourism destination. Police management studies quarterly. 13 (2). Pp. 235-260. [In Persian] Retrieved from http://pmsq.jrl.police.ir/backend/uploads/9bbeb83ef98390c91f3fe0b4293c92523c2f3b28.pdf

 منابع با تمام جزییات به شیوه زیر تنظیم شود.

9- منابع و مآخذ. کلیه منابع رفرنس داده شده در متن مقاله می بایست در لیست منابع به تفکیک داخلی و خارجی به ترتیب زیر درج شوند.

منابع داخلی

منابع خارجی به زبان انگلیسی

ترجمه منابع داخلی به زبان انگلیسی

شناسه دیجیتالی[1] همه ی مقاله های فارسی و خارجی از سایت اختصاصی مجله  چاپ کننده اخذ و به صورت الگوی زیر  درج شود.

رستمعلی زاده، ولی اله؛ قاسمی، علی. (1396). ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی. فصلنامه پژوهش های روستایی. 8 (2)، صص. 299-282. قابل بازیابی از:  DOI: 10.22059/JRUR.2017.62677

در صورتی که مجله مورد نظر فاقد شناسه دیجیتالی است به جای شناسه دیجیتالی  doi لینک اینترنتی مقاله از سایت اختصاصی مجله چاپ کننده  کپی و  درج شود، مانند الگوی زیر:

رستمعلی زاده، ولی اله؛ قاسمی، علی. (1396). ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی. فصلنامه پژوهش های روستایی. 8 (2)، صص. 299-282. قابل بازیابی از: https://jrur.ut.ac.ir/article_62677.html

منابع پژوهشی انگلیسی/خارجی غالبا دارای شناسه دیجیتال هستند. و لازم استشناسه دیجیتال آن ها نیز درج شود.

Su, M. M., Wall, G., & Ma, Z. (2014). Assessing ecotourism from a multi-stakeholder perspective: Xingkai Lake national nature reserve. China. Environmental Management, 54(5), pp. 1190–1207. https://doi.org/10.1007/s00267-014-0360-5.

 نکته مهم:به دقت کنترل شود همه منابعی که  در متن مقاله به آنها استناد شده است در لیست منابع پایانی نیز وجود داشته باشند. در کنترل نهایی ویراستار نقص منابع سبب بازگرداندن مقاله به نویسنده خواهد شد.

 

نکته بسیار مهم

***نویسندگان محترم، با عنایت به اهداف و تدابیر مدیرمسئول، سردبیر و سایر اعضای هیئت تحریریه نشریه، به منظور تسهیل در امور داوری، پذیرش نهایی و چاپ مقاله، لازم است استناددهی از مقالات قبلی دو فصلنامه مطالعات پلیس زن در ارتباط با موضوع مقاله اقدام لازم صورت پذیرد و موارد استنادی کاملاً مشخص شده باشد .