روش استنادنویسی

راهنمای ماخذ نویسی به سبک APA نسخه 7

الف: راهنمای ماخذ نویسی درون متنی به سبک APA نسخه 7

نوع/تعداد نویسنده اثر علمی

استناد درون پرانتز

استناد به صورت نقل قول/روایتی

یک نویسنده

(بیات، 1399)

(گونزالس ، 2019)

بیات (1399)

گونزالس (2019)

دو نویسنده

(ایران دوست و سبزیانی، 1399)

(گونزالس و جونز ، 2019)

ایران دوست و سبزیانی (1399)

گونزالس و جونز  (2019)

سه نفر نویسنده یا بیشتر

(بیات و همکاران،  1399)

(گونزالس و همکاران، 2021)

بیات و همکاران (1399)

گونزالس و همکاران (2021)

- سازمان/موسسه/گروه:

1- نخستین استناد

 

2- دومین اسناد و بعد از آن

-

1- مثال (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]ناجا[، 1399)

2- (ناجا، 1399)

 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا، 1399)

2- ناجا (1399)

سازمان/موسسه/گروه: بدون مخفف

(دانشگاه علوم انتظامی امین، 1399)

دانشگاه علوم انتظامی امین (1399)

 

ب: ماخذنویسی کتاب  در  لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

کتاب

1- کتاب با یک نویسنده: نویسنده. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

منبع فارسی:

بیات، ناصر. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین

منبع خارجی: (قلم Times New Roman))

Kimmel, M. S. (2007). The gendered society. Oxford University Press.

 

2- کتاب با دو نویسنده و بیشتر: نویسندگان. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر

منبع فارسی:

بیات، ناصر؛ رستگار، ابراهیم. (1399). نقش پلیس در امنیت گردشگری. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:

DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

 

3- کتاب منتشر شده توسط یک سازمان/موسسه/گروه: نام سازمان یا موسسه یا گروه. (سال چاپ). عنوان اثر. ناشر.

منبع فارسی:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (1399). راهنمای تامین امنیت گردشگران خارجی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:

 

American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.

4- کتاب های نوشته شده زیر نظر یک یا چند نفر ویراستار/تدوینگر

منبع فارسی:

شریعتی، مسعود؛ محمدی مقدم، یوسف (ویراستاران علمی). (1400). روش تحقیق کیفی. دانشگاه علوم انتظامی امین.

منبع خارجی:

Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

 

4- کتاب های بدون نویسنده حقیقی یا حقوقی

منبع فارسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1358). مجلس شورای اسلامی.

منبع خارجی:

The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin

America.

 

 

 

ب: ماخذنویسی مقاله  در  لیست پایانی به سبک APA نسخه 7

مقاله فارسی

ابدالی، اعظم؛ گل محمدیان، محسن؛ رشیدی، علیرضا. (1397). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سر زندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(4)، 580-573. http://jsums.medsab.ac.ir/article_1102.html

 

شیوه تنظیم مقالات علمی خارجی

 

 

نکته: لینک اینترنتی می بایست از سایت نشریه چاپ کننده اخذ شود نه سایر سایت های نمایه کننده